มาตรการช่วยเหลือสมาชิก จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด - 19 )  เปิดอ่าน

มาตรการช่วยเหลือสมาชิก จากการระบาดของเชื้อไวร้ัสโคโรน่า (โควิด - 19 ) ระยะที่ 2  เปืิดอ่าน

สหกรณ์ออมทรัพย์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 (ค่ายศรีสกุลวงศ์) ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร  โทร 042972030  โทรสาร 042972030