ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ กก.ตชด.23 จำกัด พ.ศ.2563  ดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 (ค่ายศรีสกุลวงศ์) ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร  โทร 042972030  โทรสาร 042972030