หนังสือสัญญาเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ กก.ตชด.23

1.สัญญาเงินกู้ Loan Agreemant

สหกรณ์ออมทรัพย์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 (ค่ายศรีสกุลวงศ์) ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร  โทร 042972030  โทรสาร 042972030