ระเบียบสหกรณ์

1. ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้ทุนสะสมเพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด

2. ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้ทุนสะสมเพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด

3. ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยดารปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 (ค่ายศรีสกุลวงศ์) ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร  โทร 042972030  โทรสาร 042972030