วันที่ 28 ตุลาคม  2564 พ.ต.ท.สมภพ  อ่อนสิน  รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ชุดที่ 34 พร้อมด้วยกรรมการ,ผู้จัดการ และเลขานุการ มอบทุนเงินทุนสาธารณประโยชน์ให้แก่ครูใหญ่โรงเรียนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด จำนวน แห่ง  ณ ที่ทำการสหกรณ์ ฯ ชั่วคราว 

 

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โควิด-19

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ กก.ตชด.23 จำกัด   เปิดอ่าน

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ กก.ตชด.23 จำกัด ปี 2564  เปิดอ่าน

ใบสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ชสอ. ดาวน์โหลด

ใบสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอต. ดาวน์โหลด

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์ กก.ตชด.23 จำกัด เปิดอ่าน 

ขั้นตอนขอยื่นกู้เงิน กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ กก.ตชด.23 จำกัด  เปิดอ่าน 

ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์  กก.ตชด.23 จำกัด    เปิดอ่าน 

แนวทางปฏิบัติ เมื่อไปติดต่อและทำธุรกรรมที่ สอ.กก.ตชด.23 จำกัด   เปิดอ่าน  

ระเบียบสหกรณ์ ฯ ว่าด้วย "การรับเข้าเป็นสมาชิก พ.ศ.2564"    เปิดอ่าน   

โครงการพักชำระหนี้ Covid - 19 ( มีนาคม  - พฤษภาคม  2564 )    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับใหม่  เปิดอ่าน

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ กก.ตชด.23 จำกัด ชุดที่ 33 ดาวน์โหลด

สมาชิกสหกรณ์ ที่เกษียณอายุราชการในปี 2560 - 2564

 

กิจกรรมสำคัญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 (ค่ายศรีสกุลวงศ์) ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร  โทร 042972030  โทรสาร 042972030