สหกรณ์ออมทรัพย์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 (ค่ายศรีสกุลวงศ์)

ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  

จังหวัดสกลนคร  โทร 042972030  โทรสาร 042972030